Freeman Realty - 904 South Erie Hwy - Hamilton, Ohio 45011 - 513-868-1122